Algemene Voorwaarden en reglement van inwendige orde:

 
Definities
 • Eigenaar: natuurlijke of rechtspersoon die de accomodatie ter beschikking stelt van de klant
 • Klant: fysieke persoon die de accommodatie reserveert
 • Accommodatie: Het onderdak beschikbaar gesteld aan de klant, genaamd "Château-ferme des Abys"

Voorwerp van het contract

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de eigenaar van de accommodatie en de klant, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Hiervan kan niet worden afgeweken behalve de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Elke reservatie gemaakt door de klant impliceert kennisname en uitdrukkelijke acceptatie van deze algemene voorwaarden en interne regels.

 

Reservatie

Het contract wordt gevormd zodra de reservatie definitief is.
De reservatie wordt definitief na aanvaarding door de eigenaar en betaling van het voorschot volgens de voorwaarden uiteengezet in artikel 3.4 van de Algemene Voorwaarden.
Vanaf dit moment kan de klant niet langer gebruik maken van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht of zijn reservatie wijzigen, onverminderd zijn recht op annulering als bedoeld in artikel 3.5 van deze voorwaarden.
Bij aanvaarding van de reservatie door de eigenaar, stuurt hij de klant per
e-mail een document met daarin:
 • De samenvatting van zijn reservatie (gegevens van de klant, samenstelling van de groep, verblijfsdata, adres van de accommodatie, ...)
 • Het totale bedrag van het verblijf als bedoeld in artikel 3.4 en de betalingsvoorwaarden
 • Het bedrag van het voorschot en de betalingsvoorwaarden
 • De gegevens van de persoon die hen zal verwelkomen de dag van aankomst

Prijs

 1. De prijzen op de website van de accommodatie zijn indicatief en kunnen variëren, afhankelijk van de geboekte formule.
 2. De basis verblijfsprijs is vastgesteld op het moment van boeking en is inclusief:
  • Verhuur van de gemeubileerde en uitgeruste woning
  • Toegang tot recreatiefaciliteiten
  • Wi-Fi/TV
  • Hout voor de (open) haard
  • Hoge kinderstoel
  • BBQ-uitrusting
  • Saunabarrel, incl. buitendouche
  • Petanquebaan, incl. petanqueballen Obut
  • Opgemaakte bedden en 1 badhanddoek per persoon zijn voorzien bij aankomst, zodat u zorgeloos uw vakantie tegemoet kunt!
 3. Deze prijs omvat niet:
  • Schoonmaak: 200, - €
  • Opmaak bedden & badlinnen:165, - €
  • Afval: 25, - €
  • Kosten van verwarming / water / elektriciteit worden als volgt gefactureerd:
  • +65,-€/nacht van 01.06 tot 31.08, en 80,-€/nacht van 01.09 tot 31.05:Deze forfaitaire bedragen dekken een redelijke consumptie, als goede huisvader. Dit bedrag dekt in geen geval een verbruik dat zou ontstaan door doeleinden die geen verband houden met de huur van de woning op straffe van de facturatie van de extra kosten die zouden worden gemaakt.
 4.   De totale prijs van het verblijf bestaat uit de reserveringsprijs als bedoeld in artikel 3.2 en de toeslagen als bedoeld in artikel 3.3. is betaalbaar op rekening BE48 7380 1961 3927 (Code BIC: KREDBEBB) en volgens de volgende modaliteiten:
  • 50% voorschot verschuldigd op het moment van boeking, binnen 5 dagen na aanvaarding door de eigenaar
  • Saldo: uiterlijk 10 dagen voor aankomst
  • Vóór aanvang van het verblijf en na betaling van de totale prijs van het verblijf, communiceert de eigenaar per e-mail aan de klant een verblijfsticket om aan de eigenaar of aan de persoon die verantwoordelijk is voor de ontvangst, voor te leggen op de dag van aankomst.
  • In het geval van een last-minute boeking (minder dan 10 dagen vóór de aankomstdatum), moeten het totale bedrag van het verblijf en het bedrag van het voorschot zoals vermeld in artikel 3.6 worden betaald op het moment van reserveren. De klant stuurt een kopie van het betalingsbewijs uiterlijk twee dagen vóór de datum van aankomst. Anders behoudt de eigenaar zich het recht voor om de toegang tot de accommodatie te weigeren en het contract te beëindigen wegens fout van de klant in overeenstemming met artikel 7 van deze voorwaarden.
 5. Annulatie:
  In geval van annulatie van de reservatie door de klant na betaling van het voorschot zoals bedoeld in artikel 3.3, ontvangt de eigenaar ter compensatie een bedrag gelijk aan:

  • Als de annulatie plaatsvindt meer dan 40 dagen voor de datum van aankomst: 30% van de totale prijs van het verblijf als bedoeld in artikel 3.4
  • Als de annulatie plaatsvindt tussen de 40e dag en de 21e dag vóór de aankomstdatum: 50% van de totale prijs van het verblijf als bedoeld in artikel 3.4
  • Als de annulatie plaatsvindt tussen de 20ste dag en de 3de dag vóór de aankomstdatum: 70% van de totale prijs van het verblijf als bedoeld in artikel 3.4
  • Als de annulatie plaatsvindt op de 2e dag vóór de datum van aankomst of later: 100% van de totale prijs van het verblijf.
 6. Borg:
  Een waarborg van 1.000, - € is verschuldigd aan de eigenaar uiterlijk 10 dagen voor de datum van aankomst of op het moment van boeking in het geval van last-minute boeking op rekening BE48 7380 1961 3927 (Code BIC: KREDBEBB) ( zie artikel 3.4). Deze waarborgsom wordt binnen twee weken na het einde van het verblijf aan de klant geristourneerd, minus eventuele kosten van restauratie in geval van schade aan de accomodatie of extra schoonmaakkosten buiten het normale gebruik van de gehuurde accommodatie. Als de hoeveelheid schade groter is dan het bedrag van de waarborgsom, stemt de klant ermee in het supplement ten laste te nemen.

Aankomst – Vertrek – Plaatsbeschrijving – Gebruik van het terrein

 1. De klant stelt biedt de dag van zijn aankomst op het logement aan tussen 16.00 en 18.00 uur voor de aflevering van de sleutels en het opstellen van de tegensprekelijke plaatsbeschrijving. Als hij tijdens deze periode niet ter plaatse kan zijn, moet hij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger de dag voor de aankomstdatum op de hoogte stellen om samen een afwijkende aankomsttijd af te spreken.
 2. Het vertrek gebeurt uiterlijk om 10h00 (maandag of vrijdag) of 20h00 (zondag) na restitutie van de sleutels en eventuele ondertekening van de tegensprekelijke plaatsbeschrijving.
 3. De klant retourneert de accommodatie in een perfecte staat van orde en netheid.
 4. De klant stemt ermee in om aanwezig te zijn in de accommodatie voor de duur van het verblijf en om op een rustige wijze te genieten de aangeboden huisvesting, in overeenstemming met het gebruik waarvoor het is bedoeld, als een goede huisvader.
 5. Alle woninginrichting en faciliteiten worden gebruikt voor het beoogde doel.
 6. De klant verbindt zich er ook toe geen voertuigen te parkeren op plaatsen die niet voor dit doel zijn voorzien en geen tijdelijke accommodatie te installeren (tent, stacaravan, ...)
 7. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade, verlies of schade aan de accommodatie, zijn uitrusting en faciliteiten, aan derden en / of hun eigendommen, hetzij als gevolg van zijn persoonlijke daad of door de personen die bij hem verblijven.
 8. De accommodatie heeft een maximale capaciteit van 15 personen (volwassenen, kinderen en baby's samen). De klant gaat ermee akkoord deze maximale capaciteit te respecteren.
 9. Hij verbindt zich er ook toe geen studentenfeesten, vrijgezellenfeesten of andere activiteiten te organiseren zonder toestemming van de eigenaar.
 10. Dieren zijn verboden in de accommodatie en op het gehele terrein.
 11. Het is verboden in de accommodatie te roken.
 12. Indien de klant de verplichtingen uiteengezet in de paragrafen 4.2 tot en met 4.5 niet nakomt, behoudt de eigenaar zich het recht voor om het contract te beëindigen in overeenstemming met artikel 6. van deze voorwaarden.

Verzekeringen

De klant gaat ermee akkoord om een ​​verzekering af te sluiten of op vraag voor te leggen, die zijn aansprakelijkheid dekt in geval van schade aan de woning, uitrusting of faciliteiten.

Beëindiging

De eigenaar heeft het recht om het contract te beëindigen zonder compensatie of kennisgeving in de volgende gevallen:
 • Als de klant de betalingsvoorwaarden van artikel 3.4 niet naleeft.
 • Als de klant tijdens het verblijf niet voldoet aan de huidige algemene voorwaarden, en meer in het bijzonder aan de artikelen 4.2 tot en met 4.5.
 • In deze gevallen is de klant aansprakelijk voor schadevergoeding, vastgesteld als een forfaitair bedrag op de volgende manier:
 • Als de annulatie plaatsvindt meer dan 40 dagen voor de datum van aankomst: 30% van de totale prijs van het verblijf als bedoeld in artikel 3.4
 • Als de annulatie plaatsvindt tussen de 40e dag en de 21e dag vóór de dag van aankomst: 50% van de totale prijs van het verblijf als bedoeld in artikel 3.4
 • Als de annulatie plaatsvindt tussen de 20ste dag en de 3de dag vóór de datum van aankomst: 70% van de totale prijs van het verblijf als bedoeld in artikel 3.4
 • Als de annulatie plaatsvindt op de 2e dag vóór de datum van aankomst of later: 100% van de totale prijs van het verblijf.

Claims

Elke claim met betrekking tot de accomodatie moet binnen 12 uur na aankomst bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger worden ingediend en schriftelijk worden bevestigd.

 

Diversen

 1. De klant verschaft de eigenaar correcte en volledige informatie, inclusief de samenstelling van de groep en de reden van het verblijf tijdens de boeking en verbindt zich ertoe de eigenaar onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die vóór de begindatum van het verblijf, of tijdens het verblijf kunnen optreden.
 2. Het is de klant verboden om dit contract over te dragen aan derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met de eigenaar, en dit maximaal 15 dagen vóór de datum van het begin van het verblijf.
 3. In het geval van een overdracht die naar behoren door de eigenaar is goedgekeurd, zijn de overdragende klant en de verkrijgende klant hoofdelijk gebonden door deze bepalingen, met name wat betreft de betaling van de totale prijs van het verblijf.
 4. Het is strikt verboden om meubilair/kasten/zetels, andere dan de stoelen bestemd voor de eettafel(s), te verplaatsen in de ruimtes, of van ruimte te verwisselen!